Provozní řád

Vstup na tenisové kurty

Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů správce areálu nebo členů výboru TK.

Používání tenisových kurtů a tenisové haly je dovoleno pouze v provozní době po zaplacení členských poplatků a příspěvků nebo hracího poplatku, který si návštěvník zakoupí u správce kurtů.

Vstup na tenisový kurt je povolen pouze po domluvě se správcem tenisového areálu.

Rezervace tenisového kurtu nebo haly je možno provést u správce tenisového areálu na základě rozvrhu a herního plánu. Rozvrh a herní plán bude umístěn na přístupném místě v klubovně klubu.

Herní hodina na tenisových kurtech a v hale je stanovena zpravidla na 60 minut.

Práva a povinnosti návštěvníků

Převlékání a odkládání částí oděvů je povoleno pouze v šatnách. Za odložené cennosti ( mobilní telefony, peníze, šperky, doklady apod. ) TK neodpovídá.

Každý návštěvník je povinen zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v areálu TK v době jejich doprovodu.

Návštěvník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výhradně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu bere za něj plnou odpovědnost.

Lékárnička první pomoci se nachází u správce areálu.

Vstupovat na tenisové kurty a do haly je dovoleno pouze ve sportovní obuvi vhodné pro daný povrch.

Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce, který zajistí předání majitelům.

Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.

K odkládání kol se smí používat pouze stojany na kolo. Kola a příslušenství si musí zajistit každý majitel na vlastní náklady vhodným způsobem sám.

Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen upravit tenisový kurt podle instrukcí správce tenisových kurtů a odnést vzniklý odpad.

Vstup do společenské místnosti je povolen pouze se svolením správce areálu nebo členů výboru TK a to v obuvi, která není znečištěná antukou.

Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu nebo u členů výboru TK písemnou formou.

Psy nebo jiná zvířata lze vést pouze na vodítku.

V areálu je zejména zakázáno:

  • chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost jednotlivců a pořádek v areálu.
  • nevstupovat na dvorec v průběhu hry.
  • jakýmkoliv způsobem, např. tlučením raket o zem a o oplocení, ničit majetek TK.
  • rušit klid ostatních návštěvníků hlasitým mluvením, používáním sprostých slov, povykováním, křikem, v době zápasu nevhodným povzbuzováním, pohazováním raket a jiným nevhodným chováním.
  • znečišťovat prostory areálu.
  • požívat návykové látky.
  • jezdit po areálu na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.


Vyloučení z návštěvy areálu

Z areálu bude bez nároku na vrácení poplatku vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů správce areálu, členů výboru TK nebo rozhodčích probíhajících tenisových utkání. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.

Tento provozní řád schválil výbor TK a vstupuje v platnost dne 1. 4. 2016.

Martin Šubrt

předseda tenisového klubu